Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Carp Care

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en op alle prestaties en uitingen van welke aard dan ook van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carp Care, statutair gevestigd te Broek in Waterland (Waterland) en kantoorhoudende te (1151 EJ) Broek in Waterland aan de Wagengouw 76, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 61152951.

1.2  Deze algemene voorwaarden kunnen op afspraak door de wederpartij worden ingezien op het in het vorige lid genoemde vestigingsadres van Carp Care, zullen op de website (www.carpcare.nl) van Carp Care worden gepubliceerd en aldaar te downloaden zijn, en worden op verzoek kosteloos aan de wederpartij toegezonden.

1.3  De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien (toch) andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, laat dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverlet.

1.4  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk tot stand komen.

1.5  Carp Care, is bevoegd de door haar gehanteerde algemene voorwaarden te wijzigen. Op enige overeenkomst blijven van toepassing de door Carp Care, gehanteerde algemene voorwaarden zoals die vóór de wijziging golden, tenzij Carp Care, gedurende de looptijd van een overeenkomst voorstelt om de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn. Indien de wederpartij het voorstel als bedoeld in de vorige volzin binnen acht dagen na ontvangst accepteert, of niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk te kennen geeft het voorstel niet te accepteren, worden de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing in plaats van de voordien geldende algemene voorwaarden. Indien de wederpartij echter binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk te kennen geeft het voorstel niet te accepteren, blijven de algemene voorwaarden van kracht zoals die vóór de wijziging golden, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

1.6  Indien enig beding in deze algemene voorwaarden in een bepaald geval in rechte geen stand kan houden, wordt deze voor dat geval van rechtswege geconverteerd in een zodanig beding dat daarmee, met opheffing van de bezwaren die tot ongeldigheid leidden, de met het ongeldige beding beoogde doelstelling zo veel mogelijk wordt bereikt. Mocht enig beding in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk wegvallen, dan blijven alle overige bedingen in deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 2: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen en offertes van Carp Care, zijn vrijblijvend en binden Carp Care, niet tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

2.2  Alle aanbiedingen en offertes van Carp Care, hebben een geldingsduur van twee weken, tenzij anderszins is vermeld.

2.3  Carp Care, heeft het recht een uitgebrachte aanbieding of offerte te herzien of te herroepen.

2.4  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Carp Care, de acceptatie door de wederpartij van een aanbod of offerte van Carp Care, schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door het tekenen van een schriftelijk contract door Carp Care, en de wederpartij.

2.5  Aan een niet-tijdige, onvolledige of voorwaardelijke aanvaarding door de wederpartij van een aanbod of offerte is Carp Care, nimmer gebonden, tenzij Carp Care, haar gebondenheid schriftelijk uitdrukkelijk bevestigt.

2.6  Bij een aanbieding of offerte meegezonden of anderszins aan de wederpartij ter hand gesteld documentatiemateriaal is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is vermeld, uitsluitend informatief van karakter en bindt Carp Care niet. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, ook niet nadat een overeenkomst is gesloten.

2.7  Indien Carp Care, een aanbieding of offerte doet uitgaan, een opdrachtbevestiging zendt, of in enig ander kader informatie of mededelingen aan de wederpartij doet toekomen, is de wederpartij verplicht deze terstond zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren. Indien de wederpartij meent dat sprake is van een onjuistheid of onvolledigheid, is de wederpartij gehouden om Carp Care, daar onverwijld van op de hoogte te stellen. Aan verschrijvingen, rekenfouten en andere kennelijke vergissingen zijdens Carp Care, waaronder maar niet uitsluitend is begrepen de informatie op haar website, kan de wederpartij nimmer rechten ontlenen.

2.8  De wederpartij kan rechten of verplichtingen jegens Carp Care, niet zonder voorafgaande, schriftelijke, uitdrukkelijke goedkeuring van Carp Care, overdragen aan derden.

Artikel 3: Prijzen, kosten en betaling

3.1 Alle genoemde of overeengekomen prijzen en bedragen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele overige belastingen en/of heffingen, tenzij door Carp Care, anderszins is vermeld.

3.2  De prijs voor te leveren of anderszins ter beschikking van de wederpartij te stellen goederen omvat niet de kosten van verpakking, transport en aflevering. Carp Care, kan deze kosten in rekening brengen bij de wederpartij.

3.3  Door derden aan Carp Care, in rekening te brengen kosten kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.

3.4  Indien maatregelen van overheidswege een verhoging met zich brengen de prijs of van kosten, belastingen of heffingen die voor rekening van de wederpartij komen, heeft Carp Care, het recht die verhoging aan de wederpartij door te belasten.

3.5  Betaling door de wederpartij dient te geschieden binnen en op de overeengekomen, of bij gebreke daarvan binnen en op de op de factuur vermelde, termijn en wijze. Betaling dient altijd te geschieden zonder opschorting, korting of verrekening.

3.6  De wederpartij wordt geacht woonachtig/gevestigd te zijn op het door de wederpartij opgegeven factuuradres, tenzij tegelijkertijd met het opgeven van het factuuradres anderszins door de wederpartij is aangegeven. De wederpartij is verplicht om voordat een overeenkomst wordt gesloten, het factuuradres – en tevens het vestigingsadres/woonadres indien dat afwijkt van het vestigingsadres – en de daarop betrekking hebbende contactgegevens zo nauwkeurig en volledig mogelijk schriftelijk aan Carp Care, door te geven. Indien en voor zover van toepassing behelst dit: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postbus, plaatsnaam, provincie, postcode, e-mailadres, telefaxnummer en telefoonnummer.

3.7  Zo lang de wederpartij Carp Care, niet schriftelijk heeft bericht dat
het factuuradres of het vestigingsadres/woonadres is gewijzigd, wordt het laatstelijk opgegeven factuuradres of vestigingsadres/woonadres geacht nog steeds (mede) juist te zijn, en wordt de wederpartij geacht nog steeds (mede) gevestigd/woonachtig te zijn op het laatstelijk opgegeven vestigingsadres/woonadres.

3.8  Het staat Carp Care, te allen tijde vrij de kredietwaardigheid van de wederpartij te onderzoeken. De vraag of van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt, staat uitsluitend ter beoordeling van Carp Care, De wederpartij staat het Carp Care, – zo nodig bij voorbaat – toe, en machtigt – zo nodig bij voorbaat – Carp Care, om bij de overheid en overige derden hiertoe informatie op te vragen.

3.9  Carp Care, kan altijd (nadere) vooruitbetaling of zekerheidstelling verlangen van de wederpartij, zulks binnen een door Carp Care te stellen termijn en tot genoegen van Carp Care.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Het staat Carp Care, vrij te bepalen welke persoon of entiteit feitelijk enige overeenkomst of verbintenis zal uitvoeren of enige andere prestatie zal verrichten.

4.2  Opgegeven of overeengekomen tijdstippen, data en/of termijnen voor het verrichten van enige prestatie door Carp Care, gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Carp Care, Ter zake van een overschrijding daarvan kan de wederpartij geen rechten doen gelden.

4.3  De wederpartij is verplicht Carp Care, in staat te stellen de op Carp Care, rustende verplichtingen uit te voeren. De wederpartij is verplicht om op eigen initiatief Carp Care, alle hiervoor benodigde gegevens te verschaffen. Indien Carp Care, enige prestatie op een aan de wederpartij toebehorende locatie verricht, is de wederpartij verplicht om aan Carp Care, kosteloos alle zich op die locatie bevindende middelen ter beschikking te stellen die voor het verrichten van die prestatie noodzakelijk zijn.

4.4  De levering of het anderszins ter beschikking stellen van goederen, uitvoeren van werkzaamheden door Carp Care, aan de wederpartij vindt plaats op de plek die tussen Carp Care, en de wederpartij is overeengekomen. De wederpartij is verplicht om, voordat een overeenkomst wordt gesloten, de adresgegevens en contactgegevens van de door hem gewenste plek zo nauwkeurig en volledig mogelijk schriftelijk aan Carp Care, door te geven. Indien en voor zover van toepassing 
behelst dit: straatnaam, huisnummer, huisnummertoevoeging, postbus, plaatsnaam, provincie, postcode, e-mailadres, telefaxnummer en telefoonnummer. Bij gebreke van een postcode dient een nabijgelegen postcode te worden doorgegeven. Een overeengekomen plek kan vervolgens slechts met voorafgaande, schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming van Carp Care, worden gewijzigd.

4.5  Carp Care, is bevoegd leveringen in gedeelten te verrichten.

4.6  Ingeval van door Carp Care, aan de wederpartij te leveren of anderszins ter beschikking te stellen goederen, gaat het risico voor de goederen volledig over op de wederpartij op het moment van de feitelijke (af)levering. De wederpartij is zich ervan bewust dat als Carp Care, levende vissen
of andere waterdieren levert of anderszins ter beschikking stelt of behandeld, het risico bestaat op – al dan niet algemene – sterfte of ziekte van de geleverde / behandelde vissen of andere waterdieren en/of overige bij de wederpartij aanwezige vissen of andere waterdieren. Deze risico’s zijn door de wederpartij uitdrukkelijk aanvaard.

4.7  Wanneer Carp Care, voor verpakking en transport laadborden, pakkisten, containers enzovoorts ter beschikking heeft gesteld of door een derde ter beschikking heeft doen stellen, is de wederpartij verplicht, tenzij het om eenmalige verpakking gaat, de laadborden, pakkisten, containers enzovoorts op eigen kosten en risico onverwijld terug te zenden naar het door Carp Care, opgegeven adres.

4.8  Indien ingeval van door Carp Care, aan de wederpartij te leveren of anderszins ter beschikking te stellen goederen, de wederpartij niet in staat of bereid
is om de goederen in ontvangst te nemen, is Carp Care, gerechtigd om de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en/of te verkopen en te leveren aan derden. Alle hiermee verband houdende kosten en schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen opslagkosten, administratiekosten, transportkosten en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van de wederpartij.

4.9 Carp Care, staat er niet voor in, dat te leveren of anderszins ter beschikking van de wederpartij te stellen goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel aan Carp Care, kenbaar is gemaakt.

Artikel 5: Tekortschieten door de wederpartij, opschorting en ontbinding

5.1  Indien de wederpartij op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verbintenis jegens Carp Care, treedt de wederpartij daardoor in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Iedere tekortkoming wordt vermoed aan de wederpartij te zijn toe te rekenen. Ingeval van een betalingsverplichting treedt de wederpartij in verzuim door enkele niet-tijdige en/of onvolledige betaling, ongeacht de reden of oorzaak en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

5.2  Carp Care, heeft – onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek maar zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vooraf vereist is – het recht de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten en/of de met de wederpartij gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden of gerechtelijk te laten ontbinden, zonder dat Carp Care, schadeplichtig is, in elk van de navolgende gevallen:

 1. aan Carp Care, is de kredietwaardigheid van de wederpartij niet gebleken;
 2. het deponeren van een voorstel tot zuivere splitsing of afsplitsing van de wederpartij;
 3. overlijden van de wederpartij;
 4. het aanvragen of uitspreken van het faillissement van de wederpartij of de 
toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien 
van de wederpartij;
 5. het aanvragen of verlenen van surséance van betaling met betrekking tot de 
wederpartij;
 6. de wederpartij wordt onder curatele gesteld of hiertoe wordt een verzoek 
of vordering ingediend;
 7. onder of ten laste van de wederpartij wordt conservatoir of executoriaal beslag 
gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij;
 8. de wederpartij verliest geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over 
zijn vermogen of een of meer delen daarvan;
 9. door de wederpartij wordt een onderhands akkoord aangeboden;
 10. het bedrijf van de wederpartij treedt in liquidatie;
 11. de wederpartij schiet tekort in de nakoming van enige verplichting jegens Carp Care;
 12. Carp Care, heeft goede grond te vrezen dat een of meer situaties als bedoeld in sub a tot en met k zullen plaatsvinden.

5.3  Indien zich een of meer van de situaties als bedoeld in het vorige lid sub a tot en met k voordoen of indien er goede grond is te vrezen dat een of meer van die situaties zullen plaatsvinden, is de wederpartij verplicht Carp Care, daarvan terstond deugdelijk op de hoogte te brengen.

5.4 Door ontbinding wordt al hetgeen Carp Care, nog van de wederpartij te vorderen heeft terstond opeisbaar, en is de wederpartij daarnaast aansprakelijk voor de schade van Carp Care,

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Indien Carp Care, roerende zaken levert, geschiedt dit onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij volledig aan zijn op enig moment jegens Carp Care, bestaande verplichtingen voldoet. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt enkel ten aanzien van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Carp Care, aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich zo veel mogelijk tevens uit tot met de voornoemde roerende zaken gemaakte nieuwe zaken.

6.3  Zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij verboden om, op welke wijze dan ook, met betrekking tot de zaken vermenging, natrekking en/of zaakvorming te doen of laten plaatsvinden, en is de wederpartij verplicht om alle dienstige maatregelen te treffen om deze goederenrechtelijke eventualiteiten te voorkomen.

6.4  Indien een of meer van de in lid 6.3 bedoelde goederenrechtelijke eventualiteiten toch plaatsvinden zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij verplicht Carp Care, daarvan terstond deugdelijk op de hoogte te stellen en dit schriftelijk aan Carp Care, te bevestigen.

6.5  Indien een of meer van de in lid 6.3 bedoelde goederenrechtelijke eventualiteiten toch plaatsvinden zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

6.6  Indien een of meer van de in lid 6.3 bedoelde goederenrechtelijke eventualiteiten toch plaatsvinden zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is Carp Care, bevoegd om, alles voor rekening en risico van de wederpartij en ter beoordeling van Carp Care: 
a. de goederenrechtelijke eventualiteit(en) in kwestie ongedaan te doen of laten maken, al dan niet door de wederpartij te verplichten daarvoor zorg te dragen; en/of 
b. met betrekking tot de geleverde zaken en/of de met de geleverde zaken nieuw ontstane, gewijzigde of vermengde zaken, een of meer beperkte rechten te vestigen, indien en voor zover het eigendomsvoorbehoud zich niet tot die zaken uitstrekt; 
waarbij de wederpartij Carp Care, vrijwaart voor alle aanspraken die eventuele derden ter zake mochten doen gelden.

 

 

 

6.7  Indien, zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is
overgegaan, zich een of meer van de situaties als bedoeld in lid 5.2 lid sub a tot en met l voordoen en/of de tussen Carp Care, en de wederpartij bestaande overeenkomst wordt ontbonden, heeft Carp Care, het recht de zaken onverwijld en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, terug te vorderen en onder zich te nemen. Carp Care, heeft in dat kader ook het recht om de zaken op eigen initiatief onder zich te nemen.

6.8  Carp Care, is bevoegd – en indien voor zover noodzakelijk machtigt de wederpartij Carp Care, reeds nu voor alsdan daartoe – om ter uitoefening van haar rechten als bedoeld in de leden 6.6. en 6.7, de plaatsen te betreden waar de in die leden bedoelde zaken zich bevinden.

6.9  Zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is het hem verboden de zaken buiten zijn feitelijke macht te (laten) brengen, aan enige derde geheel of gedeeltelijk over te (laten) dragen, te (laten) bezwaren, daarop beperkte rechten te (laten) vestigen, of deze te (laten) verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik te (laten) geven aan enige derde. Deze verboden hebben naast hun verbintenisrechtelijke (obligatoire werking) zo veel mogelijk tevens goederenrechtelijke werking (absolute derden werking) (hetgeen derhalve, zo veel mogelijk, leidt tot niet-overdraagbaarheid enzovoorts).

6.10  Zolang de eigendom van geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij gehouden om derden die met betrekking tot die zaken rechten willen doen gelden, te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Carp Care, en dit vervolgens onverwijld schriftelijk aan Carp Care, te bevestigen.

Artikel 7: Overmacht

7.1  Alle van de wil van Carp Care, onafhankelijke omstandigheden, ook als deze voorzienbaar waren, die de nakoming van een overeenkomst, het gestand doen van een aanbod of het verrichten van enige prestatie door Carp Care, blijvend of tijdelijk verhinderen, leveren voor Carp Care, overmacht op, die haar gedurende de periode van overmacht ontheft van haar verplichtingen ter zake, zonder dat zij hierdoor schadeplichtig is of wordt. In die periode heeft Carp Care, tevens het recht, zonder dat Carp Care, daardoor schadeplichtig wordt, een al dan niet bindend aanbod op te schorten, te wijzigen of in te trekken, en om een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden of te wijzigen of gerechtelijk te laten ontbinden of wijzigen.

7.2  Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen, alles ongeacht of dit plaatsvindt bij Carp Care, of bij derden die door Carp Care, worden ingeschakeld of bij wie Carp Care, goederen of diensten betrekt: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, (werklieden)uitsluiting, in- en/of uitvoerbelemmeringen, belemmerende overheidsmaatregelen, defecten aan en/of storingen in machinerieën en/of technologieën, storingen in de levering van energie en/of water en/of internet, natuurrampen, atoomkernreacties, belemmering door derden, vervoersproblemen, nalatigheden van leveranciers, ziekte, tekortkomingen van personeel of ingeschakelde derden, en zware weersomstandigheden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1  Carp Care, is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. overmacht zijdens Carp Care;
 2. een (verplichtende) overheidshandeling;
 3. daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen of entiteiten die binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen;
 4. het niet of niet behoorlijk voldoen door de wederpartij aan de op hem rustende verplichtingen jegens Carp Care;
 5. afwijkingen, gebreken, ondeugdelijkheden, fouten en/of functionele ongeschiktheid in/van materialen, zaken of gegevens afkomstig van of aanwezig bij de wederpartij, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen of entiteiten die binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen;
 6. omstandigheden die op grond van deze algemene voorwaarden, op grond van een overeenkomst, uit hoofde van de wet of anderszins binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen.

8.2  De wederpartij is aansprakelijk voor alle prijsverhogingen, vertraging in de levering en alle andere kosten en schades die voortvloeien uit een of meer van de in het vorige
lid achter sub c tot en met f genoemde gevallen. De wederpartij vrijwaart Carp Care, tegen aanspraken van derden die uit een of meer van die gevallen voortvloeien.

8.3  Carp Care, is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij en/of derden geleden gevolgschade, opzichtschade of bedrijfsschade, behoudens in geval van aan Carp Care, toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.

8.4  Indien door Carp Care, derden worden ingeschakeld, waarbij Carp Care, de nodige zorgvuldigheid zal betrachten, is Carp Care, niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten door deze derden, behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen die door Carp Care, in haar bedrijf zijn belast met de leiding van de uitvoering van de betreffende verbintenis.

8.5  Iedere aansprakelijkheid van Carp Care, vervalt in ieder geval indien de wederpartij zodanige gedragingen verricht of laat verrichten dat de gegrondheid van de aanspraken van de wederpartij op Carp Care, niet meer behoorlijk kan worden onderzocht.

8.6  Alle aanspraken van de wederpartij op Carp Care, vervallen indien de wederpartij niet binnen één jaar na het bekend worden, althans het bekend behoren te zijn, met het tekortschieten van Carp Care, tot rechtsvervolging of schriftelijke aanmaning overgaat, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

8.7 Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Carp Care, en/of degenen voor wie zij krachtens de wet aansprakelijkheid mocht dragen, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welken hoofde, is, behoudens in geval van aan Carp Care, toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval de toepasselijke verzekering, indien die is afgesloten, dekking biedt, vermeerderd met een eventueel eigen risico. Ingeval de (aansprakelijkheids)verzekeraar, ongeacht de reden daarvan, niet tot uitkering mocht overgaan, is de (gezamenlijke) aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ad     € 25.000,00. In aanvulling op de vorige volzin geldt dat indien de schade verband houdt met door Carp Care, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde goederen en/of verrichte diensten, de (gezamenlijke) aansprakelijkheid tevens is beperkt tot de hoogte van de door Carp Care, in rekening gebrachte prijs voor die goederen en/of diensten.

Artikel 9: Reclameren door de wederpartij

9.1  Indien Carp Care, een prestatie verricht, is de wederpartij verplicht terstond zorgvuldig de deugdelijkheid daarvan te controleren. De wederpartij kan
op eventuele tekortkomingen van Carp Care, geen beroep (meer) doen, indien de wederpartij niet binnen bekwame tijd nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Carp Care, schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf van reden(en) heeft geprotesteerd, ongeacht of Carp Care, door een eventuele overschrijding van deze klachttermijn in haar belangen is geschaad.

9.2  Reclames met betrekking tot facturen van Carp Care, dienen, op straffe van verval van rechten, schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf van reden(en) binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.

9.3  Op straffe van verval van rechten dient de wederpartij Carp Care, in staat te stellen om ingediende protesten te (laten) onderzoeken. De kosten die het onderzoek naar eventuele tekortkomingen met zich brengt, komen volledig voor rekening van Carp Care, indien de vermeende tekortkoming niet blijkt te bestaan of niet voor rekening van Carp Care, blijkt te komen.

9.4  Bij eventuele geschillen over het gewicht per stuk of over het totaalgewicht van door Carp Care, geleverde goederen, zijn de metingen die met de zijdens Carp Care, gehanteerde (geijkte) weegschaal zijn verricht, doorslaggevend.

9.5  Geringe afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke tolerantie (zoals ter zake van afmetingen of gewicht), dan wel die eigen zijn aan natuurgoederen, kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

9.6  Ingeval van een gegronde klacht, dient de wederpartij Carp Care, te allen tijde de mogelijkheid te bieden om binnen een redelijke termijn, zulks ter keuze van Carp Care:

 1. de prestatie te herstellen of opnieuw uit te voeren;
 2. een vervangende schadevergoeding te betalen, die gemaximeerd is conform het bepaalde in lid 8.7.

9.7  Reclameren kan nimmer een grond vormen voor opschorting van de betalingsverplichtingen en/of overige verplichtingen van de wederpartij.

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

10.1  De wederpartij erkent en respecteert alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van Carp Care, op of met betrekking tot producten, gegevens, documentatiemateriaal en diensten van Carp Care, en zal op geen enkele wijze hier inbreuk op maken.

10.2  De wederpartij zal alle informatie met betrekking tot Carp Care, en/of de bedrijfsactiviteiten van Carp Care, waarvan hij kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan derden openbaren zonder voorafgaande, schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming van Carp Care, behalve voor zover openbaarmaking strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van, of het geldend maken van rechten uit, een met Carp Care, gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij niettemin grote terughoudendheid zal betrachten.

10.3  Carp Care, is gerechtigd de persoonsgegevens/bedrijfsgegevens van de wederpartij op te nemen in een klantenbestand. Daarbij zal Carp Care, de gerechtvaardigde privacybelangen van de wederpartij zo veel mogelijk in acht nemen.

Artikel 11: Geschillen, rente, kosten en boetes

11.1  Telkens als de wederpartij in verzuim is met betrekking tot een betalingsverplichting, is de wederpartij, zonder dat een aanzegging, aanmaning of ingebrekestelling is vereist, aan Carp Care, per maand een rente van 1 % over het openstaande bedrag verschuldigd. Hierbij wordt een nieuw ingetreden maand altijd als een gehele maand berekend. In afwijking van het voorgaande is de wederpartij de wettelijke handelsrente, berekend op de gebruikelijke wijze, verschuldigd over het openstaande bedrag indien dat mocht leiden tot een hoger totaal rentebedrag.

11.2  Telkens als de wederpartij in verzuim is met betrekking tot een betalingsverplichting, is de wederpartij, naast de rente als bedoeld in het vorige lid, aan Carp Care, buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van 15 % van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 300,00.

11.3  Indien Carp Care, een juridische procedure voert tegen de wederpartij, en de wederpartij in het ongelijk wordt gesteld, is de wederpartij verplicht de volledige proceskosten aan Carp Care, te vergoeden, waaronder maar niet uitsluitend begrepen de volledige door Carp Care, gemaakte kosten ter zake van rechtsbijstand.

11.4  De in lid 11.1 bedoelde rente, de in lid 11.2 bedoelde buitengerechtelijke kosten en de in lid 11.3 bedoelde proceskosten kunnen in een juridische procedure te allen tijde naast elkaar worden gevorderd door Carp Care,

11.5  Van elk geschil tussen Carp Care, en de wederpartij is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen, en in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Carp Care, is gevestigd.

11.6  Indien de wederpartij een of meerdere van de verplichtingen, geboden en/of verboden in de leden 6.3, 6.4, 6.9, 6.10, 10.1 en 10.2 niet of niet volledig naleeft, verbeurt de wederpartij hierdoor aan Carp Care, een direct en zonder dat ingebrekestelling of aankondiging ter zake noodzakelijk is opeisbare boete van
€ 22.500,00 ineens per overtreding en € 450,00 per dag dat de betreffende overtreding voortduurt, een en ander onverminderd alle overige rechten van Carp Care, waaronder – maar niet uitsluitend – het recht om schadevergoeding te vorderen en het recht om naleving van de verplichtingen, geboden en/of verboden af te dwingen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en varia

12.1  Op deze algemene voorwaarden, op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en op alle prestaties en uitingen van welke aard dan ook van Carp Care, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

12.3  Daar waar in deze algemene voorwaarden een vereiste van schriftelijkheid wordt 
gesteld, wordt daaronder tevens verstaan: per e-mail of per telefax.

12.4  Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘goederen’ en ‘zaken’, wordt daaronder voor zover de wet dat toelaat mede begrepen: ‘dieren’.

12.5  De wederpartij staat het Carp Care, – zo nodig bij voorbaat – toe, en machtigt – zo nodig bij voorbaat – Carp Care, om bij de overheid en overige derden informatie op te vragen omtrent het factuuradres en het vestigingsadres/woonadres van de wederpartij en omtrent de overeengekomen of overeen te komen plek waar Carp Care, enige prestatie zal verrichten.